Home

 

Velkom­men til Urban Oils

Urban Oils er 3 i en — Organic Aroma Care, Mas­sage og Sund­heds Blog,
der alle er for­bun­det med hinan­den i jagten på en sund sjæl i et sundt legeme.

Urban Organic Aroma Care
Er en 100% ren og naturlig hud­ple­je­serie med æteriske olier.
Pro­duk­t­se­rien inde­holder Body, Bath & Mas­sage Oil‘s samt Salt Bodyscrub‘s
bestående af 7 unikke aro­mat­er­apeutiske spe­ciale blandinger med hvert sit speci­fikke formål.

Urban Mas­sage
Her tilby­der vi afs­lap­pende aro­mat­er­apeutisk mas­sage med ele­menter af ancient thai
mas­sage samt dyb­degående fysi­ur­gisk mas­sage med spe­ciale inden for
spænd­ing­shoved­pine, sport og arbe­jdsskader. Vi bruger selvføl­gelig Organic aroma care olierne til at under­støtte og forstærke behan­dlingerne til den enkelte.

Urban health blog
Her får du gode råd om aro­mat­er­api, naturlægemi­dler, alter­na­tiv behan­dling, mad som med­i­cin samt spæn­dende og rel­e­vante gæste blog­gere med emner inden for træn­ing, coach­ing og kost.

Vi glæder os til at byde dig velkom­men til Urban Oils

En ver­den af velvære, sund­hed & skønhed

 

Recent Posts